اسکای یک نهاد بین المللی به شمار میروند که درکابل موقعیت دادر و درعرصه بیمه خدمات خویش عرضه می نمایند.
امنیت شرکت بین المللی اسکای تآمین است و محافظین تصدی ملی از این نهاد نگهداری می کنند.