امور ساخت وساز سرک بامیان – سمنگان ادامه دارد و امنیت ان تآمین است.
این سرک که به طول ۱۸۷ کیلومتر می باشد از ولسوالی یکاولنگ بامیان عبور و به ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان می رسد و این دو ولایات را به هم وصل می کند.
امنیت انجینران وامور ساخت وساز این سرک را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تآمین کرده اند.