امنیت سب ستیشن برق

امنیت سب ستیشن برق حرارتی در کابل را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تامین نموده است.

در کنار برق وارداتی، سب ستیشن حرارتی نیز در کابل برق تولید میکند.

محافظین تصدی ملی محافظت عامه،به گونه مصوون امنیت پروژه های ملی و تاسیسات عامه را گرفته اند.