امنیت راه آهن حیرتان _ بلخ را محافظین تصدی ملی تامین کرده است.

راه حیرتان یکی از امن‌ ترین راه تجارتی در افغانستان به شمار میرود که به سرمایۀ ۱۷۰ میلیون دالر احداث گردیده است.مسؤلیت امنیتی و محافظتی این راه را محافظین مسلکی و مجهز تصدی ملی محافظت‌عامه تامین کرده اند.