امنیت بند کمال خان را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین کرده است.
بند کمال خان که در ولایت نیمروز موقعیت دارد؛ یکی از پروژه‌های مهم، حیاتی و عام‌المنفعه است که با بهره برداری آن مشکلات آب‌یاری ساحه و برق تاحدی مرفوع میگردد.
محافظین مسلکی، دلیر و مجهز تصدی ملی محافظت ‌عامه امنیت این بند را تامین نموده اند.