آبگیری کاسه بند شاه و عروس آغاز شده است.
امنیت بند مذکور را محافظین محافظت عامه تآمین کرده است.
اداره ملی تنظیم امور آب میگویند، بند شاه و عروس ۹ میلیون متر مکعب آب را ذخیره میکنند، ۲۷۰۰ هکتار زمین را آبیاری نموده و ظرفیت تولید ۱.۲ میگاوات برق را دارد.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه در کنار بند شاه و عروس یک تعداد بند های بزرگ دیگر را نیز تامین امنیت میکنند.