این بند با هزینه بالاتر از ۳۷ ملیون دالر امریکای از بودجه دولت در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب اعمار می گردد.
این بند یکی از پنج بند بزرگ آب در افغانستان است، که دارای ۶۷ متر ارتفاع داشته و بیش از ۲۰ ملیون متر مکعب آب در آن ذخیره می‌شود.
بر اساس بررسی‌ ها با تکمیل بند آب‌گردان دهنه دره حدود ۴ هزار هکتار زمین زراعتی آب‌یاری و ۱.۵ میگاوات برق تولید خواهد شد و ضمنا زمینه تفریح و ماهیگیری برای سیاحان مساعد می‌شود.
امنیت این بند از سوی محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه تأمین گردیده است.