امنیت بند برق کجکی از سوی نیرو های تصدی ملی محافظت عامه تامین گردیده است.

این بند یکی از بزرگترین تولید کننده برق در کشورمحسوب می شود، که کار فاز دوم آن جریان دارد.نیرو های تصدی ملی محافظت عامه در کنار تامین امنیت بند کجکی امنیت بند های دیگر را نیز تامین نموده اند.