هفته گذشته ۱۰۳ محموله های تجارتی و اکمالاتی به نقاط مختلف کشور انتقال گردیده که امنیت آن از سوی محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین گردیده بود.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه امنیت اموال تجارتی و اکمالاتی را به گونه مصؤن تأمین می نمایند.