افزایش مشتریان!
تصدی ملی محافظت‌عامه یک ارگان ملی دولتی و مطمین است، که دربخش‌های خدمات امنیتی فعالیت می‌کند.
در این اواخر ظرفیت کار کنان تصدی ملی محافظت‌عامه بگونه عالی بالا رفته و خدمات این تصدی بگونه‌ی معیاری و ٱسان ارایه میگردد.
همه روزه شماری از ادارات، کمپنی‌ها، مراکز ٱموزشی، تجارتی و نهاد های صحی بخاطر تامین امنیت مال و جان شان به اداره محافظت عامه مراجع می کنند.
نیروهای تصدی ملی محافظت عامه بگونه مسلکی و نظامی ٱموزش یافته اند و امنیت شما و دارایی های شمارا به خوبی تامین می‌نمایند.