نهاد تدارکاتی: اداره #تدارکات ملی به نمایندگی از تصدی ملی محافظت عامه

تمویل کننده: عواید تصدی ملی محافظت عامه

نام پروژه: تهیه و تدارک دو قلم تیل (دیزل و پترول) وسایط مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال 1400

نمبر تشخیصیه  NPA/MOI/1400/G-98/NCB :

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها: 1399/11/23ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی(

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

مبلغ تضمین آفر: برای لات اول (تهیه و تدارک یک قلم تیل دیزل وسایط) مبلغ 5,000,000 پنج میلیون افغانی و برای لات دوم (تهیه و تدارک یک قلم تیل پترول وسایط) مبلغ 1,500,000  یک میلیون و پنجصد هزار افغانی میباشد.

آدرس برای تسلیمی آفرها: ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، اداره #تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی، پشتونستان وات، کابل – #افغانستان

شخص ارتباطی: آمریت سکرتریت آفرگشائی

آدرس: الکترونیکیBfs-npa@npa.gov.af

شماره تماس: 0202926290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید، آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعیین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت اسناد داوطلبی:  داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از ویب سایت  www.ageops.net بدست آورند.

جهت دریافت توضیح به معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد.

ایمیل ادرس Khalid.raouf@npa.gov.af  :

کاپی  masih.alimy@npa.gov.af , zubair.majeed@npa.gov.af:

تصدی ملی محافظت عامه – د عامه ساتنې ملي تصدي