اعلان کاریابی

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (سوم، چهارم، پنجم و ششم) را به خاطر استخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد.

بناً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشــــته باشند رسانیده میشود تا خود را دربست های  فوق الذکر کاندید نمایند.
تاریــــــــخ آغاز اعلان: 12/1395/ 22
تاریخ ختــــــــــم اعلان: 05/1/1396
اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعــــــت 9 قبل از ظهر الی ختم ساعت کاری از مؤظفین آمریت منابع بشری این معینیت واقع برج شهرآراء اخذ وبعد از خانه پوری دو باره به ایشـــــان بسپارند.

نـــــــوت: کاندیدان واجد شرایط مکلف اند حین اخذ فورم درخواستی دو قطعه عکس، کاپی سند تحصیلی و تجربه کاری شان را با خود داشته باشند.

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد (17) بست مرکزی و ولایتی این معینیت در معرض اعـلان قرار دارد ، بعد ازختم اعلان صرف با کسانی تماس گرفته خواهد شد که شارت لست میشوند درغیر آن لطف نموده مزاحم این اداره نگردند.