اعلان داوطلبی

{اعمار سه بیز امنیتی هر یک به ظرفیت 30-40 نفر و اعمار دو باب پوسته امنیتی هر یک به ظرفیت 10-20 نفر در مسیر پروژه خط آهن آقینه – اندخوی }

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سه بیز امنیتی هر یک به ظرفیت 30-40 نفر و اعمار دو باب پوسته امنیتی هر یک به ظرفیت 10-20 نفر در مسیر پروژه خط آهن آقینه – اندخوی که دارای شماره داوطلبی NPPF/99/NCB RE-25 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از آمریت تهیه و تدارکات ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه بدست آورده و آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تهیه و تدارکات ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه واقع مقابل برج شهرآرا ارایه نمایند.

یاداشت:آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بانکی مطابق مندرجات شرطنامه اخذ میگردد.