{19 قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت سال مالی 1400}

ریاســت عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پـروژه 19 قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت سال مالی 1400 که دارای شماره داوطلبی NPPF/1400/NCB17 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک ویا از وبسایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 05/01/1400 به آمریت تهیه وتدارکات،ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه،واقع تپه نادر خان  ارایه نمایند.

آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی در لات اول مبلغ 200,000 افغانی، لات دوم مبلغ 150,000 افغانی و در لات سوم مبلغ   50,000افغانی بوده جلسه آفرگشایی بروز 01/05/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات،ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد .از نزد نماینده این اداره اخذ و کتنگ اعلان را جهت اجراآت بعدی به این اداره رسما ارسال نموده ممنون سازید.