{دو قلم عینیات محروقاتی ذغال سنگ تسخین و چوب ارچه درگیران مورد ضرورت قطعات و جز و تام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400}

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دو قلم عینیات محروقاتی ذغال سنگ تسخین و چوب ارچه درگیران مورد ضرورت قطعات و جز و تام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400 که دارای شماره داوطلبی NPPF/1400/NCB1 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از آمریت تهیه و تدارکات ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه بدست آورده و آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تهیه و تدارکات ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه واقع مقابل برج شهرآرا ارایه نمایند.

یاداشت : آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بانکی مطابق مندرجات شرطنامه اخذ میگردد.