73قلم وسایل تکنالوژیکی

ریاست عمـومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پـــروژه  73 قلم وسایل تکنالوژیکی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400 که دارای شماره داوطلبی NPPF/1400/NCB8 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک ویا از وبسایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز دو شنبه  تاریخ 13/11/1399 آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، واقع تپه نادر خان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 500,000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز 13/11/1399 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.