8قلم ظروف اعاشوی

ریاست عمـومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پـــروژه  8 قلم ظروف اعاشوی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای  سال مالی 1400که دارای شماره داوطلبی NPPF/1400/NCB6 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک ویا از وبسایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهارشنبه  تاریخ 15/11/1399 به آمریت تهیه و تدارکات ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، واقع تپه نادر خان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 55,000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز 15/11/1399 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.