بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 44 قلم عینیات قرطاسیه باب مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400 را به مبلغ {3,194,705} سه میلیون ویک  صد و نود چهار هزار و هفت صد و پنج افغانی به شرکت محترم احمد اسد حنیفی لمیتد دارنده جواز شماره (0101-9348) که آدرس آن جاده میوند, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

یاداشت : این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.