بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 67 قلم ادویه جات و ملزمات طبی مورد نیاز سال مالی1400 را به مبلغ {8,219,045} هشت  میلیون ودو صد ونزده هزار و چهل و پنج افغانی به شرکت محترم مشعل بهیر گروپ لمیتد دارنده جواز شماره (0101-10873) که آدرس آن پارک های صنعتی ناحیه9, فازاول, کوچه سوم, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات،ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

یاداشت: این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده،الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.