بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه سنگ فرش قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه را به مبلغ {6,970,200} شش میلیون و نه  صد و هفتاد هزار و دو صد افغانی به شرکت های محترم ساختمانی و سرک سازی اسرار نبی زی و شرکت ساختمانی و سرک سازی معمار میهن(JV) دارای جواز نمبر شرکت محترم اسرار نبی زی (D-59173) که آدرس آن سرک 1 ناحیه 8 کارته نو سرک2 نزدیک آپارتمان پردیسی, مرکز کابل , کابل و جواز نمبر شرکت محترم ساختمانی و سرک سازی معمار میهن ( 43186) که آدرس آن پروژه تایمنی , مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

یاداشت: این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.