بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 67 قلم اجناس نلدوانی مورد نیاز تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400 را به مبلغ {5,340,278} پنج میلیون و سه صد و چهل هزار و دو صد و هفتاد و هشت هزار افغانی به شرکت محترم خدمات لوژستیکی هدایت احسان دارنده جواز شماره (D-57296) که آدرس آن خانه نمبر 1,سرک 3, قصاب کوچه مارکیت مرحوم حاجی ملک نورمحمد عطامحمد ,مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

یادشت:این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.