بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 53 قلم اجناس برق مورد نیاز تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400را به مبلغ {14,311,488.80} چهارده میلیون و سه صد و یازده هزار و چهار صد و هشتاد و هشت اعشاریه هشتاد افغانی به شرکت محترم ذبیح الله افغان اروپا لمیتد دارنده جواز شماره (0101-4825) که آدرس آن سرک 5 تایمنی, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

یادشت: این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.