اطلاعيه

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 85 قلم اجناس نجاری و فلز کاری مورد نیاز تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400 را به مبلغ {3,172,191} سه میلیون و یک صد و هفتاد و دو هزار و یک صد و نود یک افغانی را به شرکت ذبیح االله افغان اروپا لمیتد دارنده جواز شماره (0101-4825) که آدرس آن سرک 5 تایمنی, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد
منعقد نخواهد شد.
_ _
خبرتیا

داړتیا پر بنسټ د عامه ساتنې ملي تصدي په پام کې لري, چې دتدارکاتو قانون د ۴۳ مادې او ۱-۲ فقری دحکم له مخې (۸۵) قلمه دفلزکارۍ او نجارۍ توکي د ذبیح الله افغان اروپا شرکت ته چې (۴۸۲۵ـ۰۱۰۱ ) جوازلرونکی دی او په مرکز کابل تایمني پنځم سړک کې موقعیت لري د (۱۴۰۰) مالي کال لپاره د (۳,۱۷۲,۱۹۱) درې ملیونه یولک دوه اویا زره یوسل یو نوي افغانیو په قیمت ورکول کیږي.
هغه اشخاص چې په دې قرارداد نیوکه لري کولای شي, چې په حقیقي اوحکمي بڼه خپل اعتراض لیکونه د اعلان د نشرله تاریخ وروسته تر دوه اونیو پورې دعامه ساتنې ملي تصدۍ اړوند تدارکاتو امریت ته وسپاري, ترڅو یاده اداره د تدارکاتوقانون د(۵۰) مادې د حکم پر اساس تصمیم ونیسي.
یادونه:
ترهغه چی ذکرشوي معیارونه اوقانوني مرحلې نه وي ترسره شوې ددغې اطلاعې اعلان به له یاد شرکت سره دقرارداد دلاسلیک په معنا نه وي.