از نهم حوت روز پر افتخار نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در فرماندهی قطعه قطارهای ننگرهار گرامی داشت گردید
سمونوال دل جان خاکریزوال فرمانده این قطعه می گوید: نیروهای تصدی ملی محافظت عامه دراین محفل از تعهد و پاسداری بیشتر جهت تامین امنیت کشور اطمینان دادند.