ریس عمومی تصدی ملی محافظت عامه دگرجنرال ولی محمد احمدزی الیوم از ریاست ها و دفاتر مختلف این تصدی بازدید وکنترول به عمل اوردند.
اقای احمدزی امور فعالیت یومی کارمندان را از نزدیک مشاهده و ارزیابی نموده و مشکلات انها را استماع کردند.
دگرجنرال ولی محمد احمدزی به تمام کارمندان تصدی ملی محافظت عامه, تعهد، صداقت وشفافیت در اجراآت به موقع وظایف شان تاکید ورزیدند.