آمادگی ریاست عمومی شهرسازی و اراضی جهت عقد قرارداد امنیتی با تصدی ملی محافظت عامه مل‌پاسوال محمد ایاس اکبری رییس محافظت پروژه های غیردولتی تصدی ملی محافظت عامه با احمد فرید عزیزی رییس عمومی شهر سازی و اراضی دیدار نمود؛

آقای عزیزی تصدی ملی محافظت عامه را یک ارګان مطمئن در عرصه ارائه خدمات امنیتی دانسته افزود، در روزهای نزدیک ریاست عمومی شهر سازی و اراضی جهت تأمین امنیت این اداره با تصدی ملی محافظت عامه قرارداد عقد خواهد نمود.